thiet ke web gia re

   Javascript là gì

Javascript là một ngôn ngữ thông dịch, chương trình nguồn của nó được nhúng hoặc tích hợp vào tập tin HTML. Khi trang web được tải trong trình duyệt hỗ trợ javascript, Trình duyệt sẽ thông dịch và thực hiện các lệnh Javascipt. JavaScript là một …

Javascript là một ngôn ngữ thông dịch, chương trình nguồn của nó được nhúng hoặc tích hợp vào tập tin HTML. Khi trang web được tải trong trình duyệt hỗ trợ javascript, Trình duyệt sẽ thông dịch và thực hiện các lệnh Javascipt.

JavaScript là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thể giới, nó là ngôn ngữ cho HTML, web, server, PC, laptop, tablet, smart phone…

  • JavaScript là một ngôn ngữ kịch bản
  • Ngôn ngữ kịch bản là một ngôn ngữ lập trình nhỏ.
  • JavaScript là mã lập trình có thể được chèn vào các trang HTML.
  • JavaScript được chèn vào các trang web có thể được chạy bởi tất cả các trình duyệt web hiện đại.
  • JavaScript là một ngôn ngữ lập trình dễ học.

1. Đặc tính của ngôn ngữ java script:
Javascript là một ngôn ngữ có đặc tính:

  • Đơn giản.
  • Động (Dynamic).
  • Hướng đối tượng (Object Oriented).

2. Ngôn ngữ java script:

Một trong những đặc tính quan trọng của ngôn ngữ javascript là khả năng tạo và sử dụng các đối tượng (Object). Các Object này cho phép người lập trình sử dụng để phát triển ứng dụng.
Trong javascript ,các Object được nhìn theo 2 khía cạnh:

  • Các Object đã tồn tại.
  • Các Object do người lập trình xây dựng.

3 . Cách nhúng Javascript vào trong tập tin HTML

Có 2 cách để nhúng Javascript vào trong tập tin HTML

Cách 1: Viết chưong trình Javascript trực tiếp trong file HTML

Cách 2: Sử dụng tập tin javascript bên ngoài :

Cũng giống như CSS ngoại tuyến, chúng ta cũng có thể nhúng Javascript vào tập tin HTML bằng cách liên kết đến một tập tin bên ngoài, đây cũng là phương thức được sử dụng nhiều nhất.

Với phương pháp này, các lệnh Javascrip sẽ được viết trong một file riêng biệt có phần mở rộng là .js (Ví dụ ta có tập tin my.js)

Để nhúng tập tin demo.js vào tập tin HTML ta sử dụng đoạn mã sau:

4. Một số ví dụ javascript:

JavaScript: Viết tại ngỏ ra HTML

Bạn có thể chỉ sử dụng document.write trong ngỏ ra HTML (HTML output). Nếu bạn sử dụng sau khi tài liệu đã được tải thì toàn bộ nội dung của tài liệu sẽ bị ghi đè lên.

JavaScript: Dùng để bắt sự kiện người dùng

Hàm alert() không được sử dụng nhiều trong JavaScript. Nhưng nó thường khá thuận tiện để in ra các đoạn mã.

Sự kiện onclick chỉ là một trong số rất nhiều các sự kiện HTML bạn sẽ được biết đến trong quá trình tự học JavaScript

JavaScript: Thay đổi nội dung HTML

Sử dụng JavaScript để vận dụng vào nội dung của các phần tử HTML là một chức năng rất mạnh mẽ.

Bạn sẽ thường xuyên sử dụng document.getElementById(“some id”). Điều này được định nghĩa trong HTML.

DOM (Document Object Model) là chuẩn được cung cấp chính thức bởi tổ chức W3C dùng để truy xuất các phần tử HTML.

Ghi chú: JavaScript và Java là hai ngôn ngữ lập trình hoàn toàn khác nhau, kể cả trong khái niệm và thiết kế. Java (được xây dựng bơi Sun) là một ngôn ngữ lập trình phức tạp cùng loại giống như C. JavaScript được phát minh bởi Brendan Eich. Nó xuất hiện trong Netscape (một trình duyệt không còn tồn tại) trong năm 1995, và đã được thông qua bởi ECMA (một hiệp hội tiêu chuẩn) từ năm 1997


  Các Tin khác