thiet ke web gia re

   Toán tử trong ngôn ngữ PHP - học thiết kế web php

Đối với bất kỳ ngôn ngữ nào thì toán tử là kiến thức cơ bản để giải quyết các giai đoạn trong lập trình. Ngoài các toán tử thực hiện các phép toán thông thường, PHP còn hỗ trợ thêm các toán tử thực hiện một số chức năng khác như so sánh, gán,..

1. TOÁN TỬ KẾT HỢP:

Toán tử Sử dụng Tương đương
+= $x += $y $x = $x + $y
-= $x -= $y $x = $x – $y
*= $x *= $y $x = $x * $y
/= $x /= $y $x = $x / $y
%= $x %= $y $x = $x % $y
.= $x .= $y $x = $x . $y

 Dưới đây là một đoạn code thí dụ cho các toán tử kết hợp phía trên.

2. TOÁN TỬ TĂNG/GIẢM:

Toán tử Mô tả
++x Tăng x lên một giá trị(x+1) trước khi thực hiện một hành động nào đó.
x++ Tăng x lên một giá trị(x+1) sau khi thực hiện một hành động nào đó.
–x Giảm x đi một giá trị(x-1) trước khi thực hiện một hành động nào đó.
x– Giảm x đi một giá trị(x-1) sau khi thực hiện một hành động nào đó.

Dưới đây là code ví dụ cho toán tử tăng dần.

 3. TOÁN TỬ SO SÁNH:

Toán tử Tên gọi Cách dùng Giá trị trả về
== So sánh bằng $x == $y Trả về true nếu $x có giá trị bằng $y. Ngược lại trả về false
=== So sánh bằng $x === $y Trả về true nếu $x có giá trị bằng $y, đồng thời $x và $y có cùng kiểu giá trị(int,float,bool,..). Ngược lại trả về false
!= So sánh không bằng $x != $y Trả về true nếu $x có giá trị khác $y. Ngược lại trả về false.
!== So sánh bằng $x === $y Trả về true nếu $x có giá trị khác $y, đồng thời $x và $y không cùng kiểu giá trị(int,float,bool,..). Ngược lại trả về false
<> So sánh không bằng $x <> $y Trả về true nếu $x có giá trị khác $y. Ngược lại trả về false.
> So sánh lớn hơn $x > $y Trả về true nếu $x có giá trị lớn hơn $y. Ngược lại trả về false.
>= So sánh lớn hơn hoặc bằng $x >= $y Trả về true nếu $x có giá trị lớn hơn hoặc bằng $y. Ngược lại trả về false.
< So sánh nhỏ hơn $x < $y Trả về true nếu $x có giá trị nhỏ hơn $y. Ngược lại trả về false.
<= So sánh không nhỏ hơn hoặc bằng $x <= $y Trả về true nếu $x có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng $y. Ngược lại trả về false.

Dưới đây là ví dụ về toán tử so sáng.

Hàm var_export() dùng để in ra giá trị của biến được nhập vào. Tham khảo thêm tại http://php.net/manual/en/function.var-export.php.

4. TOÁN TỬ LOGIC:

Toán tử Cách dùng Mô tả
and (hoặc &&) $x and $y hoặc $x && $y Trả về true nếu cả hai biến đều có giá trị là true. Ngược lại trả về false
or (hoặc ||) $x or $y hoặc $x || $y Trả về true nếu cả hai biến đều có giá trị là true hoặc một trong hai biến có giá trị là true. Ngược lại trả về false
! !$x Trả về true nếu $x khác true. Ngược lại trả về false

Dưới đây là ví dụ về toán tử logic.

Các biến mang giá trị là số(trừ số 0), chuỗi, ký tự khi nằm trong phép toán logic đều có giá trị mặc định là true.

Và bài tiếp chúng ta sẽ tìm hiểu sang phần biểu thức trong ngôn ngữ lập trình PHP. Chúc các bạn thành công !


  Các Tin khác